Vedtægter for Gram Idrætsforening (GIF)

 

 • 1 Navn

Foreningens navn er GIF – Gram

Foreningens hjemsted er Haderslev kommune.

 

 • 2 Formål

Foreningens formål er at samle egnens befolkning, voksne, unge og børn, for i et godt kammeratskab at dyrke de idrætter, der er opbakning til. Samt at virke til gavn og fremme for befolkningen gennem kulturelt arbejde og oplysning af forskelligt art.

 

 

 • 3 Medlemsforhold

Stk. 1

Som medlem kan alle optages som vedkender sig disse vedtægter. Medlemsskabet er gyldigt, når kontingentet er betalt.

 

Stk. 2

Eksklusion kan ske, såfremt bestyrelsen finder anledning dertil. Det ekskluderede medlem kan anke afgørelsen på førstkommende generalforsamling.

 

 

 • 4 Generalforsamling

Stk. 1

Generalforsamling, der er foreningens højeste myndighed afholdes hvert år i januar kvartal. Indkaldelsen sker med 2 ugers varsel med opslag i Gram fritidscenter og egen hjemmeside.

 

Stk. 2

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

Stk. 3

Stemmeberettigede er alle fremmødte medlemmer. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Forældre til børn under 18 år er valgbare og har stemmeret på vegne af barnet.

 

Stk. 4

Generalforsamlingen træffer, med undtagelse af vedtægtsændringer, sine beslutninger med almindeligt flertal. Vedtægtsændringer kræver at mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer er for forslaget.

 

Stk. 5

Dagsorden for den årlige generalforsamling skal som minimum omfatter følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning
 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 6. Valg af revisor og revisorsuppleant
 7. Valg af fanebærer
 8. Eventuelt

 

Stk. 6

Der føres protokol over vedtagne beslutninger. Protokollen underskrives af dirigenten og har dermed juridisk gyldighed.

 

 • 5 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 20 medlemmer stiller krav herom.

Kravet skal være skriftligt med mindst 20 gyldige underskrifter.

 

Stk. 2

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter kravet herom er modtaget og den skal indvarsles ekstraordinært i den lokale avis.

 

 • 6 Foreningens ledelse

Stk. 1

Foreningen ledes af en bestyrelse på minimum 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen.

En repræsentant fra hvert af de siddende udvalg indgår i bestyrelsen.

 

Bestyrelsen vælger af sin midte en formand, næstformand, sekretær og en kasserer.

 

Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder i valgperioden supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste ordinære generalforsamling.

 

Stk. 2

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen er til stede. Forslag kan vedtages når mindst halvdelen af bestyrelsen stemmer herfor.

 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

 • 7 Udvalg

Oprettelse og nedlæggelse af udvalg til at varetage en idrætsgren eller aktivitet besluttes af bestyrelsen.

 

Udvalget udarbejder forslag til forretningsorden, der godkendes i bestyrelsen

 

 • 8 Tegning

Foreningen forpligtes ved underskrift af to af bestyrelsesmedlemmerne, hvoraf den ene skal være formanden. Dog ved køb og salg af fast ejendom samt ved lånoptagelse af den samlede bestyrelse.

 

 

 • 9 Hæftelse

Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser. Det er alene foreningen, som hæfter med dens respektive formue. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen udover kontingentforpligtelsen. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

 

 • 10 Regnskab

Regnskabsåret går fra 1.1. til 31.12 Senest 1.2 afgiver bestyrelsen regnskab og status til revisionen. Revisionen består af 2 personer samt 1 suppleant, der alle er på valg hvert år.

 

 • 11 Opløsning

Stk 1

Beslutning om foreningens ophør kan kun træffes på en med det formål særligt indkaldt generalforsamling. Vedtagelsen skal ske med 2/3 majoritet af de fremmødte afgivne gyldige stemmer.

 

Stk 2.

I tilfælde af foreningens ophør træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af foreningens evt. formue, der dog under alle omstændigheder skal anvendes til idrætsformål med udgangspunkt fra Gram fritidscenter.

 

Stk. 3

Foreningens bestyrelse kan ikke træde tilbage før afviklingen af formue m.m. er effektueret.

 

 

Således vedtaget på generalforsamling den 1. marts 2012.
Ændret på generalforsamlingen den 25. februar 2014.