Forretningsorden GIF – Gram.

 

1.

 

GIF – Gram er stiftet af de forhenværende klubber GT/HK og GFS Gram.

 

2.

 

Foreningens formål er at fremme idrætten til gavn for børn, unge og voksne.

 

3.

 

Klubben arbejder på at sikre et økonomisk grundlag til fordel for klubbens medlemmer og brugere med tilknytning til Gram fritidscenter.

 

4.

 

Hovedbestyrelsen sammensættes af minimum 5 personer og en repræsentant fra de respektive udvalg. Bestyrelsen vælges således:

 

Formand valgt for 1 år

Næstformand valgt for 2 år

Kasserer valgt for 2 år

Sekretær valgt for 1 år

Formand for aktivitetsudvalg valgt for 2 år

 

Derudover indtræder et medlem til bestyrelsen fra henholdsvis fodboldudvalg og et medlem fra håndboldudvalget.

 

5.

 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen er til stede. Forslag kan vedtages når mindst halvdelen stemmere herfor.

 

6.

 

Regnskabsåret løber fra 1. januar til d. 31. december.

Regnskabet skal udfærdiges straks efter regnskabsårets afslutning, og revideres af foreningens valgte interne revisorer. Regnskabet offentliggøres i løbet af januar kvartal til klubbens generalforsamling.

 

 

7.

 

Så snart det godkendte reviderede regnskab forelægger, fremlægges det på næstkommende generalforsamling.

Generalforsamlingen skal varsles minimum 2 uger for afholdelse med opslag i Gram fritidscenter og egen hjemmeside.

 

8.

 

Det afgående bestyrelsesmedlem stopper sit virke ved generalforsamlingen.

Det nye bestyrelsesmedlem fungerer i bestyrelsen efter at bestyrelsen har konstitueret sig,

og vedkommende har derefter, samme beføjelser som den siddende bestyrelse.

 

9.

 

Ændringer af nærværende forretningsorden kan kun ske efter godkendelse af de nævnte foreninger omtalt i stk. 1.

Hos hver af de respektive foreninger skal godkendelse af ændringer i forretningsordenen ske på et dertil indkaldt bestyrelsesmøde.

 

10.

 

Ønsker en af klubberne at udtræde af samarbejdet opgøres klubbens kassebeholdning procentuel henholdsvis 68 % – ( GFS Gram) og 32 % – (GT/HK).

Kassebeholdningen er opgjort pr. 1/1 – 2012 – skriver første januar 2012.

Opgørelsen indbefatter hallen på Industrivej.

Yderligere løsøre og småanskaffelser falder tilbage til de respektive klubber ifølge aftale inden sammenslutningen.

 

Nærværende forretningsorden er godkendt af de stiftede foreninger.

 

Bestyrelsen GIF – Gram